محافظت رجال برجسته ، کدام ریاست بود و چه وظیفه داشت ؟

ریاست دهم امنیت که به نام ( محافظت رجال برجسته ) یاد می شد و در نزدیکی ارگ و وزارت دفاع قرار داشت؛ در شهر کابل بعد از ارگ مفکر دوم جهانی ، وزارت دفاع و سفارت امریکا ، حساس ترین و مأمون ترین محل شمرده می شد ، دیروز ساعت نه صبح به همت […]