تحلیل

آمریکا فکری به حال خود کند!

همان آمریکایی که از یک‌سو در کشور عزیزمان افغانستان، مدت بیست‌سال مشغول نسل‌کشی، چور و چپاول و غارت‌گری بود و از سوی دیگر، مردم جهان را به ثبات، دوری از جنگ و خون‌ریزی و... دعوت می‌داد، و بسیاری از مردمان ساده‌لوح هم که شکار تبلیغات رسانه‌ای آن‌ها شده بودند، حرفش را پذیرفته و آن را مظهر عدالت‌خواهی و آزادی می‌دانستند.

پرادعاترین کشور غربی، یعنی آمریکا که خود را سردمدار عدالت و آزادی‌خواهی می‌داند و همواره دم از حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان می‌زند، برای چندمین‌بار، چهرهٔ واقعی‌اش را برای جهانیان، نمایان کرد؛ آمریکایی که با بهانه‌های پوچی مثل دموکراسی، آزادی بیان و… اقدام به اشغال چندین کشور کرده و میلیون‌ها انسان مظلوم را به خاک‌وخون کشید.

همان آمریکایی که از یک‌سو در کشور عزیزمان افغانستان، مدت بیست‌سال مشغول نسل‌کشی، چور و چپاول و غارت‌گری بود و از سوی دیگر، مردم جهان را به ثبات، دوری از جنگ و خون‌ریزی و… دعوت می‌داد، و بسیاری از مردمان ساده‌لوح هم که شکار تبلیغات رسانه‌ای آن‌ها شده بودند، حرفش را پذیرفته و آن را مظهر عدالت‌خواهی و آزادی می‌دانستند.

پلیس آمریکا با حرکت نابخردانه و رفتار بد خود با دانش‌جویان معترضی که برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین، قیام نموده و صدای‌شان را بلند کرده بودند، نقاب از چهرهٔ واقعی این کشور پرادعا؛ اما تهی از عدالت و… برداشت، و برای همهٔ مردم این مورد را ثابت کرد که آمریکا به هیچ عنوان نمی‌تواند نماد عدالت‌خواهی و آزدگی قرار گیرد، زیرا آن‌که خود به این گزینه‌ها اعتقاد و پای‌بندی ندارد، هرگز نمی‌تواند به عنوان بزرگ، سردمدار و راهنمای دیگران قرار گیرد.

واکنش نامناسب و به‌دور از اخلاق پلیس آمریکا با دانش‌جویان معترض، آن‌هم به‌خاطر دفاع‌شان از مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه و فلسطین، این را ثابت کرد که واژه‌هایی همانند: آزادی بیان و… فقط در حد ادعا و بستن دهان دیگران است، و از این موارد جهت منافع خود استفاده می‌کند، و در واقع خود به این موارد اعتقادی ندارد.

بنابراین، معلوم شد که غربیان و رسانه‌های مزدورشان که همواره با بهانه‌های پوچ، علیه امارت اسلامی و بزرگان آن دسیسه‌چینی می‌کنند، هرگز به این ملت ارادهٔ خیر نداشته و در صدد چیدن توطئه‌های بیشتر و بیشتر هستند، پس نباید گول دل‌سوزی‌ دروغین‌شان بخوریم، بلکه باید به آن‌ها بگوییم: به‌جای این‌همه ادعا و بهانه‌های پوچ، فکری به حال و نظام خود بکنید، تا مرتکب نقض قوانین بین‌المللی و حقوق انسانی نشوید، بعد از آن اقدام به نصیحت و خیرخواهی بکنید؛ زیرا تا زمانی که خود، عامل به گفته‌های‌تان نباشید، چگونه می‌توانید دیگران را توصیه کرده و دستور دهید؟!