۹۰ تن از عساکر اداره کابل در ولسوالی میوند قندهار رها شدند

۹۰ تن از عساکر اداره کابل که در جریان جنگ های مختلف از سوی مجاهدین دستگیر شده بودند، روز گذشته براساس فرمان و هدایت مقام رهبری امارت اسلامی و در منطقه بند تیمور ولسوالی میوند ولایت قندهار بخاطر ترحم و حسن نیت رها شدند. به هر یک از عساکر پولیس و اردوی مذکور (۵۰۰۰) هزار […]

۹۰ تن از عساکر اداره کابل که در جریان جنگ های مختلف از سوی مجاهدین دستگیر شده بودند، روز گذشته براساس فرمان و هدایت مقام رهبری امارت اسلامی و در منطقه بند تیمور ولسوالی میوند ولایت قندهار بخاطر ترحم و حسن نیت رها شدند.

به هر یک از عساکر پولیس و اردوی مذکور (۵۰۰۰) هزار خرچه سفر داده شد و رهسپار خانه های خود شدند.