گزارشی از دست‌آوردهای وزارت دفاع ملی

گزارشی از فعالیت‌ها و دست‌آوردهای وزارت دفاع ملی در سال ۱۴۴۴ هــ ق  

گزارشی از فعالیت‌ها و دست‌آوردهای وزارت دفاع ملی در سال ۱۴۴۴ هــ ق