کار ساخت سرک ولسوالی زرمت پکتیا به طول ۱۲ کیلومتر آغاز گردید

کار ساخت سرک ولسوالی زرمت پکتیا به طول ۱۲ کیلومتر با همکاری امارت اسلامی به شکل اساسی آغاز گردید

کار ساخت سرک ولسوالی زرمت پکتیا به طول ۱۲ کیلومتر با همکاری امارت اسلامی به شکل اساسی آغاز گردید