کار تعمیر ساختمان یک باب مکتب در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ تکمیل شد

کار تعمیر ساختمانی یک باب مکتب در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ تکمیل شد و مورد استفاده عامه قرار گرفت.

کار تعمیر ساختمانی یک باب مکتب در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ تکمیل شد و مورد استفاده عامه قرار گرفت.