هیئت کمیسیون فرهنگی از معسکر زبیربن العوام در فراه دیدن نموده و مواد برایشان توزیع کرد

هیئت کمیسیون فرهنگی از معسکر زبیربن العوام در فراه دیدن نموده و مواد برایشان توزیع کرد

هیئت کمیسیون فرهنگی از معسکر زبیربن العوام در فراه دیدن نموده و مواد برایشان توزیع کرد