هیئت مطبوعاتی کمیسیون امور فرهنگی از لیسه غرک در ولسوالی احمدآباد ولایت پکتیا دیدن نمودند

هیئت مطبوعاتی کمیسیون امور فرهنگی از لیسه غرک در ولسوالی احمدآباد ولایت پکتیا دیدن نمودند.

هیئت مطبوعاتی کمیسیون امور فرهنگی از لیسه غرک در ولسوالی احمدآباد ولایت پکتیا دیدن نمودند.