میدان وردگ: با 700 برزگر در ولسوالی نرخ کمک گندم و کود کیمیاوی صورت گرفت

با 700 برزگر در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ از سوی کمیسیون زراعت و مالداری، گندم اصلاح شده و کود کیمیاوی صورت گرفت. این کمک ها با زارعین ولسوالی مذکور صورت گرفته است که به هر برزگر یک بوجی گندم و 2 بوجی کود کیمیاوی داده شد. همکاری استودیوی الاماره به مراسم توزیع کمک های […]

با 700 برزگر در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ از سوی کمیسیون زراعت و مالداری، گندم اصلاح شده و کود کیمیاوی صورت گرفت. این کمک ها با زارعین ولسوالی مذکور صورت گرفته است که به هر برزگر یک بوجی گندم و 2 بوجی کود کیمیاوی داده شد.

همکاری استودیوی الاماره به مراسم توزیع کمک های مذکور رفته بود و این راپور تصویری و ویدیویی تهیه نموده است، که راپور ویدیویی آن بعدا نشر خواهد شد.