دیدار هیئت کمیسیون فرهنگی از مکتب متوسطه آق مسجد در ولسوالی خیبر فاریاب

دیدار هیئت کمیسیون فرهنگی از مکتب متوسطه آق مسجد در ولسوالی خیبر ولایت فاریاب

دیدار هیئت کمیسیون فرهنگی از مکتب متوسطه آق مسجد در ولسوالی خیبر ولایت فاریاب