بازدید رئیس پاسپورت از کار ساخت ساختمان جدید ریاست پاسپورت زابل

در این بازدید علاوه بر تسریع در ساخت ساختمان مذکور، در خصوص کیفیت بهتر، نظارت مستمر و برنامه کاری بحث و گفتگو صورت گرفت.

بازدید رئیس پاسپورت از کار ساخت ساختمان جدید ریاست پاسپورت زابل

مولوی عبدالکریم حسیب رئیس عمومی پاسپورت در سفر به ولایت زابل از کار ساخت ساختمان جدید این ولایت دیدار کرد.

در این بازدید علاوه بر تسریع در ساخت ساختمان مذکور، در خصوص کیفیت بهتر، نظارت مستمر و برنامه کاری بحث و گفتگو صورت گرفت.

رئیس عمومی پاسپورت مولوی عبدالکریم حسیب در بازدید از ساختمان مذکور گفت: با تکمیل این پروژه، کار ریاست پاسپورت زابل تسریع می‌گردد و ریاست زابل با امکانات لازم میان متقاضیان، پاسپورت توزیع خواهد نمود.

این ساختمان توسط ریاست ساختمان وزارت امور داخله و ریاست پاسپورت ساخته می‌شود.