فروش سه هزار و دوصد و پانزده قیراط زمرد پنجشیر

مولوی محمد قاسم امیری رئیس معادن و پترولیم ‎پنجشیرگفت که نوزدهمین دور از مزایده ی زمرد، همانند دیگر ادوار، دریک روند شفاف، برگزارشد.

فروش سه هزار و دوصد و پانزده قیراط زمرد پنجشیر

‏سه هزارودوصدو پانزده قیراط زمرد به بهای یک صدوهفتاد وشش هزار و هشت صدو شصت دالر به تجارملی فروش رسید.

مولوی محمد قاسم امیری رئیس معادن و پترولیم ‎پنجشیرگفت که نوزدهمین دور از مزایده ی زمرد، همانند دیگر ادوار، دریک روند شفاف، برگزارشد.