تکمیل و بهره برداری (۱۸) پروژه انکشافی در مربوطات ولسوالی شتل ولایت پنجشیر

کار (۱۸) پروژه انکشافی در مربوطات ولسوالی شتل ولایت پنجشیر به کمک مالی دفتر حمایت اجتماعی ومعیشتی افغانستان از طریق ریاست احیا و انکشاف دهات آن ولایت تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. این پروژه ها شامل ترمیم و جغل انداز سرک های دهاتی، اعمار و پاک کاری کانال های آبیاری و توزیع بسته […]

کار (۱۸) پروژه انکشافی در مربوطات ولسوالی شتل ولایت پنجشیر به کمک مالی دفتر حمایت اجتماعی ومعیشتی افغانستان از طریق ریاست احیا و انکشاف دهات آن ولایت تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

این پروژه ها شامل ترمیم و جغل انداز سرک های دهاتی، اعمار و پاک کاری کانال های آبیاری و توزیع بسته های مواد غذایی می باشد که در جریان کار آن برای صد ها تن کارگر زمینه کار فراهم گردیده و با تکمیل آن قسمتی از مشکلات محیطی باشنده گان ولسوالی متذکره مرفوع گردیده است.