افتتاح دو پرورشگاه ایتام در نورستان

ریاست کارواموراجتماعی نورستان برای اولین بار دو پرورشگاه ویژه ی دختران و پسران را در شهر پارون مرکز این ولایت ایجادکرده است. دراین پرورشگاه ها، صدها کودک بی سرپرست، علوم دینی وعصری می آموزند و شب و روز می گذرانند. به اساس آمارها، یک هزارویک صدو هفتاد وشش کودک یتیم وبی سرپرست در نورستان وجود […]

ریاست کارواموراجتماعی نورستان برای اولین بار دو پرورشگاه ویژه ی دختران و پسران را در شهر پارون مرکز این ولایت ایجادکرده است.

دراین پرورشگاه ها، صدها کودک بی سرپرست، علوم دینی وعصری می آموزند و شب و روز می گذرانند.

به اساس آمارها، یک هزارویک صدو هفتاد وشش کودک یتیم وبی سرپرست در نورستان وجود دارد که تحت پوشش امارت اسلامی قرار دارند.