وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، در ننگرهار، کمپ عودت کنندگان را ایجاد میکند

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان بمنظور ایجاد سهولت برای عودت کنندگان، کمپ را در ولایت ننگرهار ایجاد میکند. این در حالی است که به شمار عودت کنندگان از پاکستان افزوده شده است. درنشست که میان نهاد های ذیربط و به سرپرستی مولوی عبدالرحمن راشد معین مسلکی وزارت عودت مهاجرین برگزار شد، روی ایجاد کمپ […]

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان بمنظور ایجاد سهولت برای عودت کنندگان، کمپ را در ولایت ننگرهار ایجاد میکند.

این در حالی است که به شمار عودت کنندگان از پاکستان افزوده شده است.

درنشست که میان نهاد های ذیربط و به سرپرستی مولوی عبدالرحمن راشد معین مسلکی وزارت عودت مهاجرین برگزار شد، روی ایجاد کمپ عودت کنندگان در ننگرهار  بحث شد.

این در حالی است که چندی قبل  یک هیئت متشکل از مقام های ارشد امارت اسلامی برای بررسی وضعیت عودت کنندگان از گذرگاه تورخم دیدار کرده بود.