کاربیش ازصد پروژه ی توسعه‌ی در قندهار به زودی آغازمی شود

کار بیش ازصد پروژه ی توسعه یی در درولسوالی شاه ولی کوت قندهار به زودی آغازمی شود. ساخت سرک ها، کانال ها، کاریز ها، مراکز صحی وشبکه های آبرسانی، بخش عمده یی از این پروژه ها را در برخواهد گرفت. ریاست احیا وانکشاف دهات، بررسی ها را در باره ی تطبیق این پروژه های توسعه […]

کار بیش ازصد پروژه ی توسعه یی در درولسوالی شاه ولی کوت قندهار به زودی آغازمی شود.

ساخت سرک ها، کانال ها، کاریز ها، مراکز صحی وشبکه های آبرسانی، بخش عمده یی از این پروژه ها را در برخواهد گرفت.

ریاست احیا وانکشاف دهات، بررسی ها را در باره ی تطبیق این پروژه های توسعه یی آغازکرده است.

ملاعبدالجبارحکمت رییس این اداره به آژانس باخترگفت که به زودی کار عملی روی تطبیق بیش از صد پروژه آغازمی شود.

اوگفت که با تطبیق این پروژه ها، مردم شاه ولی کوت به رفاه و توسعه ی نسبی دست خواهند یافت.