از قندهار به ارزش ۲۰ میلیون دالر انار صادر شد

بیش از ۴۸ هزار تن انار از قندهار به کشورهای خارجی صادر شده است. ریاست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار می‌گوید که امسال تا کنون از قندهار به پاکستان، هندوستان و قزاقستان در مجموع ۴۸ هزار و ۳۸۰ تن انار صادر شده است که تقریبا ۲۰ میلیون دالر درآمد داشته است.

بیش از ۴۸ هزار تن انار از قندهار به کشورهای خارجی صادر شده است. ریاست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار می‌گوید که امسال تا کنون از قندهار به پاکستان، هندوستان و
قزاقستان در مجموع ۴۸ هزار و ۳۸۰ تن انار صادر شده است که تقریبا ۲۰ میلیون دالر درآمد داشته است.