انجام موفقانه ی عملیات پیچیده ی تومورمغزی درشفاخانه ی چهارصد بستر کابل

داکتران جراحی عصبی شفاخانه ۴۰۰ بستر، یک عملیات”تومور مغزی”را موفقانه اجرا کردند.دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی امروز با نشر این خبر گفته است :در نتیجه تلاش های رهبری قوماندانیت صحیه ستردرستیز،داکتران جراحی اعصاب شفاخانه چهارصد بستر شهید سردارمحمد خان یک عملیات پیچیده “تومور مغزی” را به سرپرستی دگروال محمد حسن “صاحبی” موفقانه اجرا نمودند، که در حال […]

داکتران جراحی عصبی شفاخانه ۴۰۰ بستر، یک عملیات”تومور مغزی”را موفقانه اجرا کردند.دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی امروز با نشر این خبر گفته است :در نتیجه تلاش های رهبری قوماندانیت صحیه ستردرستیز،داکتران جراحی اعصاب شفاخانه چهارصد بستر شهید سردارمحمد خان یک عملیات پیچیده “تومور مغزی” را به سرپرستی دگروال محمد حسن “صاحبی” موفقانه اجرا نمودند، که در حال حاضر وضعیت صحی مریض خوب است.