تکمیل و بهره برداری( ۹ ) پروژه آبرسانی درمربوطات ولایت جوزجان

(۹) پروژه آبرسانی در قرای مختلف شبرغان مرکز ولایت جوزجان و ولسوالی های آقچه و منگجک آن ولایت به کمک مالی اداره یونیسف و دفتر (AHF) ، همکاری تخنیکی موسسه (ORD) زیر چتر و نظارت ریاست احیا و انکشاف دهات آن ولایت تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. از جمله این پروژه ها (۵) […]

(۹) پروژه آبرسانی در قرای مختلف شبرغان مرکز ولایت جوزجان و ولسوالی های آقچه و منگجک آن ولایت به کمک مالی اداره یونیسف و دفتر (AHF) ، همکاری تخنیکی موسسه (ORD) زیر چتر و نظارت ریاست احیا و انکشاف دهات آن ولایت تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.
از جمله این پروژه ها (۵) پروژه آن به ارزش (۲۲) میلیون و (۵۲۲) هزار افغانی به کمک مالی اداره یونیسف و (۴) پروژه آن به ارزش (۱۴۴۵۸۹) دالر امریکایی به کمک مالی دفتر (AHF) تطبیق و عملی گردید .
این پروژه ها به طول (۴۱۲۴۱) مترپایپ دوانی گردیده که شامل حفاری چاه های نیمه عمیق، اعمار ذخایر ارتفاعی آهنکانکریتی با نصب سیستم سولر پمپ و شیردهن های خانه به خانه بوده که با تطبیق پروژه های متذکره برای( ۲۲۷۸ ) خانواده آب اشامیدنی صحی مهیا گردیده است.