در معادن سنگ مرمر هرات هزاران تن مصروف کار هستند

شرکت قراردادی در کنار استخراج سنگ مرمر در ولسوالی چشت شریف هرات، خدمات اجتماعی را در بخش‌های تعلیمی، صحت و کمک برای افراد بی بضاعت نیز ارایه کرده است.

در معادن سنگ مرمر هرات هزاران تن مصروف کار هستند

‏وزارت معادن و پترولیم خبر داده، که برای بیش از پنج هزار تن بطور مستقیم و غیر مستقیم در معادن سنگ مرمر ولایت هرات زمینۀ کار فراهم شده است.

بر بنیاد معلومات این وزارت، شرکت قراردادی در کنار استخراج سنگ مرمر در ولسوالی چشت شریف هرات، خدمات اجتماعی را در بخش‌های تعلیمی، صحت و کمک برای افراد بی بضاعت نیز ارایه کرده است.

این وزارت افروده که کارخانه پروسس سنگ مرمر در ولسوالی چشت شریف موقعیت دارد و در آن ۱۲ میلیون دالر سرمایه‌‌گذاری شده است.

قابل یاد آوریست که امارت اسلامی در این اواخر تلاش‌های خود را برای فراهم کردن زمینه کار به شهروندان کشور افزایش داده است.