ادامه روند همکاری های کشور ترکیه با مردم افغانستان

ترکیه از شروع زلزله در هرات تا اکنون با نهادهای دولتی و‌غیر دولتی خویش در همه بخش ها از قبیل: تیم نجات، تیم صحی، توزیع کمک های بشر دوستانه و اهدای ملزومات طبی به شفاخانه هرات و سایر بخش ها در ساحه بوده و به فعالیت های شان ادامه می دهند.   فعالیت های کشور […]

ترکیه از شروع زلزله در هرات تا اکنون با نهادهای دولتی و‌غیر دولتی خویش در همه بخش ها از قبیل: تیم نجات، تیم صحی، توزیع کمک های بشر دوستانه و اهدای ملزومات طبی به شفاخانه هرات و سایر بخش ها در ساحه بوده و به فعالیت های شان ادامه می دهند.

 

فعالیت های کشور ترکیه در زمان زلزله های پی در پی هرات قابل تحسین بوده و شامل فرستادن نهاد های مربوطه به محلات حادثه و ارائه خدماتی مشمول: تیم نجات، صحی، همکاری در قسمت انتقال آسیب دیدگان و شهداء از محل حادثه به مرکز شهر می باشد.

 

گفتنیست که همچنان این کشور در قسمت توزیع بسته های غذایی، خیمه، و کمپل، مواد مورد ضرورت اولیه و سایر بسته های کمکی در ولسوالی های زنده جان، انجیل، کشک رباط‌سنگی و مرکز شهر در کنار برادران افغان خویش بوده و همکاری های شان دوام دار خواهد بود.