آغازکار یازده پروژه ی توسعه یی درغزنی

کار تطبیق یازده پروژه ی توسعه یی در غزنی آغازشد. این پروژه ها شامل ساخت وبازسازی ده ها متر گلدان میان جاده ی کابل- قندهار، ساخت دروازه ی ورودی به غزنی، دروازه ی بلخ وساخت چندین دروازه ی دیگر در شهراست. فضل احمد مدنی مسوول بخش انجنیری شاروالی غزنی به آژانس باخترگفت که این پروژه […]

کار تطبیق یازده پروژه ی توسعه یی در غزنی آغازشد.

این پروژه ها شامل ساخت وبازسازی ده ها متر گلدان میان جاده ی کابل- قندهار، ساخت دروازه ی ورودی به غزنی، دروازه ی بلخ وساخت چندین دروازه ی دیگر در شهراست.

فضل احمد مدنی مسوول بخش انجنیری شاروالی غزنی به آژانس باخترگفت که این پروژه ها به هزینه ی پانزده ملیون افغانی ازسوی این اداره تطبیق می شود.

اوگفت که ساخت وبازسازی این گلدان ها و دروازه ها، به زیبایی شهر غزنی می افزاید.

این پروژه ها که درآن صد کارگر محلی مشغول کار اند، تا سه ماه دیگر به بهره گیری سپرده خواهد شد.