تطبیق نزدیک به یک صدوپنجاه پروژه ی توسعه یی درشش ماه پسین دربغلان

درشش ماه پسین دربغلان، نزدیک به یک صدو پنجاه پروژه ی توسعه یی تطبیق شده است. این پروژه ها  شامل ساخت و ترمیم سرک های روستای، ترمیم و احیای کانال و سربند و ایجاد شبکه های آب رسانی در ولسوالی های بنو، ده صلاح، پلحصار، دوشی، خنجان و تاله و برفک بوده است. ازسوی هم […]

درشش ماه پسین دربغلان، نزدیک به یک صدو پنجاه پروژه ی توسعه یی تطبیق شده است.

این پروژه ها  شامل ساخت و ترمیم سرک های روستای، ترمیم و احیای کانال و سربند و ایجاد شبکه های آب رسانی در ولسوالی های بنو، ده صلاح، پلحصار، دوشی، خنجان و تاله و برفک بوده است.

ازسوی هم تلاش ها برای تطبیق دوصد پروژه ی توسعه یی دیگر در شش ولسوالی بغلان، ادامه دارد.

مولوی عبدالواحد عبیده رییس احیا وانکشاف دهات بغلان به آژانس باخترگفت: این پروژه ها ازطریق برنامه ی حمایت از معیشت افغانستان تطبیق شده است.

اوگفت درشش ماه پسین، ازاین طریق ، یک صدو چهل وشش پروژه ی توسعه یی دربغلان تطبیق شده است.

بانک جهانی چهارصدو هشتاد و دو ملیون افغانی را صرف این پروژه ها کرده است.

با این حال، تلاش ها برای تطبیق دوصد پروژه ی دیگر توسعه یی دربغلان ادامه دارد.

مولوی عبیده می گوید که تلاش دارند با جلب حمایت نهاد های کمک رسان، پروژه های بیشتر توسعه یی را در بغلان تطبیق کنند.