یک پولیس مزدور در شهر قندهار هدف حمله قرار گرفت

ظهر امروز ساعت ۱۲ یک پولیس مزدور در حملهء چریکی در منطقهء گنچ چوب مربوط حوزهء چهارم شهر قندهار هدف حمله قرار گرفت و زخمی شد. پس از رویداد مجاهد چریکی به سلامت به مرکز مجاهدین بازگشت. ۲۰۱۷/۱۲/۲۵

ظهر امروز ساعت ۱۲ یک پولیس مزدور در حملهء چریکی در منطقهء گنچ چوب مربوط حوزهء چهارم شهر قندهار هدف حمله قرار گرفت و زخمی شد.

پس از رویداد مجاهد چریکی به سلامت به مرکز مجاهدین بازگشت.

۲۰۱۷/۱۲/۲۵