یک پولیس در خاص ارزگان بمجاهدین تسلیم شد

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که یک تن پولیس – محمد کریم ولد محمد عیسی – امروز صبح در ولسوالی خاص ارزگان بمجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. نامبرده که باشندۀ منطقۀ شیشپر می باشد ، در نتیجۀ تلاشی های کمیسیون دعوت و ارشاد از حقایق آگاهی حاصل نموده و از رژیم منفور جدا شده […]

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که یک تن پولیس – محمد کریم ولد محمد عیسی – امروز صبح در ولسوالی خاص ارزگان بمجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.

نامبرده که باشندۀ منطقۀ شیشپر می باشد ، در نتیجۀ تلاشی های کمیسیون دعوت و ارشاد از حقایق آگاهی حاصل نموده و از رژیم منفور جدا شده است .

۲۰۱۶/۴/۳۰