یک پولیس در خاص ارزگان بمجاهدین تسلیم شد

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که امروز صبح  در منقۀ ناوۀ سلطان محمد ناوه یک تن پولیس ( محمد ولی ولد عبدالمالک ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب امارت اسلامی ، از حقایق آگاهی یافته و بهمراه یک میل کلاشنکوف بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است .

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که امروز صبح  در منقۀ ناوۀ سلطان محمد ناوه یک تن پولیس ( محمد ولی ولد عبدالمالک ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب امارت اسلامی ، از حقایق آگاهی یافته و بهمراه یک میل کلاشنکوف بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است .