یک مرکز مهم دشمن در غازی آباد مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر یک مرکز مهم دشمن درمنطقه نشه گرام ولسوالی غازی اباد حمله کردند. حمله ساعت ۷ صبح امروزصورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر یک مرکز مهم دشمن درمنطقه نشه گرام ولسوالی غازی اباد حمله کردند.

حمله ساعت ۷ صبح امروزصورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.