یک عسکراداره مزدور در غازی اباد با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر, یک عسکر بنام طاهر فرزند حضرت ولی باشنده ولسوالی غازی اباد با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد عسکرمتذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.

بر اساس خبر, یک عسکر بنام طاهر فرزند حضرت ولی باشنده ولسوالی غازی اباد با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد
عسکرمتذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.