یک بیس بزرگ دشمن با همه پوسته های امنیتی آن در پلخمری فتح وشمار زیاد پولیس واربکی کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بیس بزرگ دشمن را درمنطقه کوتل سرخ مربوطات دند غوری ولسوالی پلخمری ولایت بغلان با پوسته های امنیتی آن کاملا فتح کردند. بیس متذکره که تحت محاصره شدید مجاهدین قرار داشته وبنام بیس مبارز اربکی شهرت داشت، ودرسرک عمومی مزارـ کابل اعمار گردیده بود، […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بیس بزرگ دشمن را درمنطقه کوتل سرخ مربوطات دند غوری ولسوالی پلخمری ولایت بغلان با پوسته های امنیتی آن کاملا فتح کردند.

بیس متذکره که تحت محاصره شدید مجاهدین قرار داشته وبنام بیس مبارز اربکی شهرت داشت، ودرسرک عمومی مزارـ کابل اعمار گردیده بود، کاملا تحت تصرف مجاهدین قرارگرفت.

همچنان در بیس متذکره در جریان نبرد، شمار زیاد پولیس واربکی کشته وزخمی شدند ومقادیر زیاد سلاح ومهمات به دست مجاهدین غنیمت افتیده است.

خبرمیگوید که عساکردشمن اکنون درحال فرار هستند وحملات تعقیبی مجاهدین ادامه دارد.