کنر: 3 عسکر اجیر در نورگل کشته وزخمی شدند

براساس خبر، عصر دیروز مجاهدین امارت اسلامی بالای پوسته های عساکراجیر و اربکی های شریر درمنطقه سینزوگتکی مربوطات ولسوالی نورگل ولایت کنر حمله کردند.که دراثرآن 3 عسکرمزدور کشته وزخمی شدند.

براساس خبر، عصر دیروز مجاهدین امارت اسلامی بالای پوسته های عساکراجیر و اربکی های شریر درمنطقه سینزوگتکی مربوطات ولسوالی نورگل ولایت کنر حمله کردند.که دراثرآن 3 عسکرمزدور کشته وزخمی شدند.