کنر: ۲ عسکر در ناری به مجاهدین تسلیم شدند

به اساس خبر، ۲ عسکر درولسوالی ناری ولایت کنر به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند. عساکر یاد شده رحمت الله فر زند عمران خان وسیداحمد فرزند گل خان باشنده گان سنگربوشی بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک کرده به مجاهدین تسلیم شدند.

به اساس خبر، ۲ عسکر درولسوالی ناری ولایت کنر به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند.

عساکر یاد شده رحمت الله فر زند عمران خان وسیداحمد فرزند گل خان باشنده گان سنگربوشی بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک کرده به مجاهدین تسلیم شدند.