کنر: ۲ عسکردشمن در چپه دره با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر،  ۲ عسکر اداره مزدور  بنام های هدایت الله فرزند سیدحسن وامداد الله فرزند رسول خان  در ولسوالی چپه دره ولایت کنر با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند. عساکرمتذکر امروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که هرگز […]

بر اساس خبر،  ۲ عسکر اداره مزدور  بنام های هدایت الله فرزند سیدحسن وامداد الله فرزند رسول خان  در ولسوالی چپه دره ولایت کنر با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند.

عساکرمتذکر امروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.