کنر: 2 عسکردشمن در شیگل با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، 2 عسکر بنام های روح الله فرزند نادرخان وعبدالبصیر فرزن دمشرف الدین  در ولسوالی شیگل ولایت کنر با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند. افراد متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که هرگز به اداره دست […]

بر اساس خبر، 2 عسکر بنام های روح الله فرزند نادرخان وعبدالبصیر فرزن دمشرف الدین  در ولسوالی شیگل ولایت کنر با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند.

افراد متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.