کنر: یک کارمند مهم شبکه جاسوسی دشمن (آدم) در ناری مرگبار زخمی شد

به اساس خبر، ماین درمنطقه شامسیر ولسوالی ناری ولایت کنر یک کارمند مهم شبکه جاسوسی دشمن( آدم) را هدف قرار داد. انفجار ساعت ۷ صبح امروز صورت گرفت که دراثران، یک دست ویک پای کارمند یاد شده قطع گردید واکنون در بیس زرو کچ درحالی که وضعیت آن وخیم خوانده شده تحت معالجه قرار دارد.

به اساس خبر، ماین درمنطقه شامسیر ولسوالی ناری ولایت کنر یک کارمند مهم شبکه جاسوسی دشمن( آدم) را هدف قرار داد.

انفجار ساعت ۷ صبح امروز صورت گرفت که دراثران، یک دست ویک پای کارمند یاد شده قطع گردید واکنون در بیس زرو کچ درحالی که وضعیت آن وخیم خوانده شده تحت معالجه قرار دارد.