کنر: یک پوسته اربکی ها در منوره مورد حمله قرارگرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته اربکی ها  درقریه رشید ولسوالی منوره ولایت کنر عملیات کردند که دراثران یک تن اربکی مزدور بنام حاجی محمد فرزند بهرام خان باشنده قبریه لر  ان ولسوالی زخمی گردید. خبرمیگوید بعدا قوای کمکی دشمن به ساحه آمد وتا ۱۲ بجه دیشب تحت حملات شدید ثقیله خفیفه قرار […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته اربکی ها  درقریه رشید ولسوالی منوره ولایت کنر عملیات کردند

که دراثران یک تن اربکی مزدور بنام حاجی محمد فرزند بهرام خان باشنده قبریه لر  ان ولسوالی زخمی گردید.

خبرمیگوید بعدا قوای کمکی دشمن به ساحه آمد وتا ۱۲ بجه دیشب تحت حملات شدید ثقیله خفیفه قرار داشت که دراثران به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان به دست نه امده است.