کنر: یک عسکر مزدور درشلتن کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک عسکر پوسته دشمن را در بنام پوسته غوندی  واقع ولسوالی شلتن ولایت کنر هدف قرار دادند وآن را جابجا کشتند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک عسکر پوسته دشمن را در بنام پوسته غوندی  واقع ولسوالی شلتن ولایت کنر هدف قرار دادند وآن را جابجا کشتند.