کنر یک تانگ درمانوگی تخریب وبه دشمن تلفات وارد گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی برپوسته های کلیمو در ولسوالی مانوگی ولایت کنر حمله کردند. حمله ساعت ۸ صبح امروز صورت گرفت که دراثران یک تانگ ایم بی دشمن تخریب گردید ویک عسکر زخمی وپوسته های دشمن هنوز هم شدیدا محاصره هستند ولله الحمد در نبرد به مجاهدین آسیبی نرسیده است.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی برپوسته های کلیمو در ولسوالی مانوگی ولایت کنر حمله کردند.
حمله ساعت ۸ صبح امروز صورت گرفت که دراثران یک تانگ ایم بی دشمن تخریب گردید ویک عسکر زخمی وپوسته های دشمن هنوز هم شدیدا محاصره هستند ولله الحمد در نبرد به مجاهدین آسیبی نرسیده است.