کنر: کندک وپوسته دشمن درناری مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر کندک مهم دشمن درمنطقه بریکوت ولسوالی ناری ولایت کنر حمله کردند. حمله صبح دیروزصورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر کندک مهم دشمن درمنطقه بریکوت ولسوالی ناری ولایت کنر حمله کردند.

حمله صبح دیروزصورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.