کنر: کار تعمراتی ۲ شفاخانه در منوره ودانگام جریان دارد

بر اساس خبر، کمیسیون موسیسات امارت اسلامی   در ولایت کنر غرض رفاه وآسایش مردم سنگ تهداب ۲ شفاخانه را گذاشته اند و از چنده ماه بدینسو کار تعمیراتی آن را آغاز کرده اند. یکی از این مراکز پزشکی در ولسوالی منوره بنا وبا مصرف ۸ ملیون افغانی اعمار میگردد ومرکز دومی آن  در ولسوالی دانگام […]

بر اساس خبر، کمیسیون موسیسات امارت اسلامی   در ولایت کنر غرض رفاه وآسایش مردم سنگ تهداب ۲ شفاخانه را گذاشته اند و از چنده ماه بدینسو کار تعمیراتی آن را آغاز کرده اند.

یکی از این مراکز پزشکی در ولسوالی منوره بنا وبا مصرف ۸ ملیون افغانی اعمار میگردد ومرکز دومی آن  در ولسوالی دانگام با مصرف ۱۰ ملیون افغانی اعمار وبرای خدامات صحی آماده میشود.

خبرمیگوید که مردم از آغاز این پروژه ها استقبال خوبی کردند ودراین راستا بیشتر توجه امارت اسلامی را ارزومند هستند.