کنر: پایگاه دشمن در مانوگی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر بیس دشمن درمنطقه کندگل ولسوالی مانوگی ولایت کنر حمله کردند. حمله ساعت 10  بجه دیشب صورت گرفت که دراثران به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر بیس دشمن درمنطقه کندگل ولسوالی مانوگی ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 10  بجه دیشب صورت گرفت که دراثران به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.