کنر: منطقه وسیعی در ناری فتح گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر مراکز وپوسته های دشمن درمناطق مختلف ولسوالی ناری ولایت کنر حمله کردند. حمله از ۶ روز بدینسو جریان داشت که درنتیجه آن عساکردشمن شدیدا کوبیده شدند ومنطقه وسیعی تحت کنترول مجاهدین قرارگرفت وبه اساس معلومات شاهراه ولسوالی های غازی آبادد ـ ناری، قریه […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر مراکز وپوسته های دشمن درمناطق مختلف ولسوالی ناری ولایت کنر حمله کردند.

حمله از ۶ روز بدینسو جریان داشت که درنتیجه آن عساکردشمن شدیدا کوبیده شدند ومنطقه وسیعی تحت کنترول مجاهدین قرارگرفت وبه اساس معلومات شاهراه ولسوالی های غازی آبادد ـ ناری، قریه ساوو، قریه لر وابر سنگر بوشی، قریه غازیان گت کاملا تحت کنترول مجاهدین قرارگرفت.

همچنان شاهراه عمومی از منطقه کامتله تا غازی گت کاملا تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت ودشمن نمیتواند از آن طریق استفاده نمایند.