کنر: دشمن وحشی مردم قریه را بازداشت کردند ودرکار های شاقه از آنان استفاده مینماید

بر اساس خبر, عساکر اداره مزدور ر منطقه گرنگل ویوگل ولسوالی چپه دره ولایت کنر باشنده گان قریه را باخود بردند از آنان درکار های شاقه استفاده مینمایند. این عساکر ظالم ووحشی دیشب این باشنده قریه را با خود بردند وکسای که از این کارهای شاقه فرار میکردند شلیک نمودند و۳ تن آنان زخمی شدند. […]

بر اساس خبر, عساکر اداره مزدور ر منطقه گرنگل ویوگل ولسوالی چپه دره ولایت کنر باشنده گان قریه را باخود بردند از آنان درکار های شاقه استفاده مینمایند.
این عساکر ظالم ووحشی دیشب این باشنده قریه را با خود بردند وکسای که از این کارهای شاقه فرار میکردند شلیک نمودند و۳ تن آنان زخمی شدند.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۳۱