کنر: دراثر یک انفجاردرمانوگی، ۳ تن پولیس کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” پولیس پیاده اداره مزدوررا درمنطقه دیگرام ولسوالی مانوگی ولایت کنر هدف انفجار قرار دادند. انفجار سا عت ۶ شام دیروزصورت گرفت که دراثران، بشمول یک تن ضابط، ۲ تن پولیس کشته شدند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” پولیس پیاده اداره مزدوررا درمنطقه دیگرام ولسوالی مانوگی ولایت کنر هدف انفجار قرار دادند.

انفجار سا عت ۶ شام دیروزصورت گرفت که دراثران، بشمول یک تن ضابط، ۲ تن پولیس کشته شدند.