کنر: دراثر اتش توپخانه دشمن دراسمار، ۱ خانم شهید و۲ طفل زخمی شدند

به اساس خبر، عساکر اداره مزدور در سلسله جنایات شان بالای منازل ملکی در مربوطات ولسوالی اسمار ولایت کنر حمله راکتی نمودند. حمله ساعت ۳ بجه دیشب بر درمنطقه دب خول قریه شابل بوسیله توپ وهاوان صورت گرفت که در نتیجه ان یک خانم شهید و۲ طفل زخمی شدند.

به اساس خبر، عساکر اداره مزدور در سلسله جنایات شان بالای منازل ملکی در مربوطات ولسوالی اسمار ولایت کنر حمله راکتی نمودند.

حمله ساعت ۳ بجه دیشب بر درمنطقه دب خول قریه شابل بوسیله توپ وهاوان صورت گرفت که در نتیجه ان یک خانم شهید و۲ طفل زخمی شدند.