کنر: بیس وپوسته دشمن در اسمار مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر مهم دشمن وپوسته شال ولسوالی اسمار ولایت کنر حمله کردند. حمله ساعت ۹ صبح دیروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر مهم دشمن وپوسته شال ولسوالی اسمار ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت ۹ صبح دیروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.