کاپیسا: ۷۲ عسکر, پولیس واربکی بعد از درک حقایق با مجاهدین پیوستند

بر اساس خبر, به ادامه فرار از صفوف دشمن, ۷۲ عسکر, پولیس واربکی در مربوطات ولایت کاپیسا به مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت. […]

بر اساس خبر, به ادامه فرار از صفوف دشمن, ۷۲ عسکر, پولیس واربکی در مربوطات ولایت کاپیسا به مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
واسامی آنان قرار ذیل میباشد:

۱ احمدضیاء ولد آقاشیرین ـ کاپیسا ـ نجراب
۲ جواد ولد خان محمد ـ کاپیسا نجراب
۳ گل آغا ولد سرفراز ـ کاپیسا ـ نجراب
۴ شکرالله ولد فتح محمد ـ کاپیسا ـ نجراب
۵ کریم الله ولد بسم الله خان ـ کاپیسا ـ نجراب
۶ عصمت الله ولد عبدالمنان ـ کاپیساـ نجراب
۷ قند آغا ولد میراغا ـ کاپیسا ـ نجراب
۸ برکت الله ولد لطف الله ـ کاپیسا ـ نجراب
۹ عبدالمعروف ولد عبدالوهاب ـ کاپیسا ـ نجراب
۱۰ عبدالقهار ولد عبدالخالق ـ کاپیسا ـ نجراب
۱۱ محمدجان ولد عبدالرحیم ـ کاپیسا ـ نجراب
۱۲ ـ شیرآقا ولد غلام سخی ـ کاپیسا ـ نجراب
۱۳ ـ عبدالمحفوظ ولد عبدالرشید ـ کاپیسا ـ نجراب
۱۴ ـ عبدالوحید ولد ملک جان ـ کاپیسا ـ نجراب
۱۵ ـ شاویز ولد محمداصف ـ کاپیسا ـ نجراب
۱۶ ـ محمد آصف ولد محمد صدیق ـ کاپیسا ـ نجراب
۱۸ ـ محمدنادر ولد عبدالحلیم ـ کاپیسا ـ نجراب
۱۹ ـ قند اغا ولد سیداغا ـ کاپیسا ـ نجراب
۲۰ ـ نورالله ولد عبدالقادر ـ کاپیسا ـ نجراب
۲۱ ـ حفیظ الله ولد عبدالرسول ـ کاپیساـ نجراب
۲۲ ـ قاری شاکر ولد عبدالرازق ـ کاپیسا ـ نجراب
۲۳ـ اظهارالله ولد پتنگ ـ کاپیسا ـ نجراب
۲۴ ـ پتنگ ولد شاه زمان ـ کاپیسا ـ نجراب
۲۵ ـ حکمتیار ولد میراجان ـ کاپیسا ـ نجراب
۲۶ ـ قلم ولد هاشم ـ کاپیسا ـ نجراب
۲۷ ـ فضل ربی ولد فضل منان ـ کاپیسا ـ نجراب
۲۸ ـ محمد بیک ولد محمدعثمان ـ کاپیسا ـ نجراب
۲۹ ـ صاحب نور ولد گل نور ـ کاپیسا ـ نجراب
۳۰ ـ محمد داؤد صافۍ ولد محمدعیسی ـ کاپیسا ـ نجراب
۳۱ـ محمدخان ولد بهادرخان ـ کاپیسا ـ نجراب
۳۲ ـ نورالله ولد اسلام الدین ـ کاپیسا ـ نجراب
۳۴ ـ ضیاء الحق ولد همزه بیک ـ کاپیسا ـ نجراب
۳۵ ـ عقیق الله ولد محمداعظم ـ کاپیسا ـ نجراب
۳۶ ـ محمدبشر ولد محمداعظم ـ کاپیسا ـ نجراب
۳۷ ـ احسان الله ولد محمداعظم ـ کاپیسا ـ نجراب
۳۸ ـ کفایت الله ولد محمداعظم ـ کاپیسا ـ نجراب
۳۹ ـ سردار ولد میرهاشم ـ کاپیسا ـ نجراب
۴۰ ـ زیارمل ولد میرهاشم ـ کاپیسا ـ نجراب
۴۱ ـ نورالرحمن ولد محمدظاهر ـ کاپیسا ـ نجراب
۴۲ ـ مؤمن ولد محمداکرم ـ کاپیسا ـ نجراب
۴۳ ـ بخت الله ولد عبدالمنان ـ کاپیسا ـ نجراب
۴۴ ـ صفت الله ولد سمندر ـ کاپیسا ـ نجراب
۴۵ ـ ولیاآغا ولد دادخان ـ کاپیسا ـ نجراب
۴۶ ـ حفیظ الله ولد عبدالرسول ـ کاپیسا ـ نجراب
۴۷ ـ محمدنعیم ولد بهادرخان ـ کاپیسا ـ نجراب
۴۸ ـ امان الله ولد حاجی سیداغا ـ کاپیسا ـ نجراب
۴۹ ـ رحم خدا ولد رحمت خان ـ کاپیسا ـ نجراب
۵۰ ـ انځرۍ ولد الانور خان ـ کاپیسا ـ نجراب
۵۱ ـ احمدجان ولد عبدالرؤف ـ بدخشان ـ سمنگان
۵۲ ـ عرفان الله ولد عمرخان ـ پکتیکا ـ زیروک
۵۳ ـ محمدنعیم ولد ادم خان ـ لوگر ـ مرکز
۵۴ ـ عبدالواجد ولد شاه ولی ـ ننگرهار ـ هسکه مینه
۵۵ ـ نصیرالله ولد خټک ـ ننگرهار ـ کوت
۵۶ ـ سیدآغا ولد عجب گل ـ ننگرهار ـ خوگیانو
۵۷ ـ حاجی گل ولد محمدهاشم ـ لغمان ـ دولت شاه
۵۷ ـ محمدآمین ولد محمدجان ـ بامیان ـ یک اولا
۵۸ ـ عبدالشاهد ولد عبدالرؤف ـ پنجشیر ـ خنج
۵۹ ـ عبدالصمد ولد صالو ـ کاپیسا ـ نجراب
۶۰ ـ صبغت الله ولد محمداسلام ـ کاپیسا ـ نجراب
۶۱ ـ محمدیوسف ولد آغاگل ـ کاپیسا ـ نجراب
۶۲ ـ فداء محمد ولد نورمحمد ـ کاپیسا ـ مرکز
۶۳ ـ محمدعظیم ولد عمرخیل ـ کاپیساـ مرکز
۶۴ ـ نوراحمد ولد دین محمد ـ کاپیسا ـ مرکز
۶۵ ـ جنت گل ولد علم گل ـ کاپیسا ـ مرکز
۶۶ ـ نظیم گل ولد علم گل ـ کاپیسا ـ مرکز
۶۷ ـ علم سید ولد گل احمد ـ کاپیسا ـ مرکز
۶۸ ـ محمدجان ـ گل رحمن ـ کاپیسا ـ مرکز
۶۹ ـ آغاگل ولد زرجان ـ کاپیسا ـ مرکز
۷۰ ـ امیرجان ولد محمدعارف ـ کاپیسا ـ مرکز
۷۱ ـ وریاخیل ولد صبور ـ کاپیسا ـ مرکز
۷۲ ـ نعمت الله ولد بدان ـ کاپیسا ـ مرکز
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۲۶