کاپیسا: ۴ کار مند اداره مزدور با درک حقایق با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۴ کارمند اداره مزدور در ولسوالی های نجراب وتگاب ولایت کاپیسا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. واسامی آنان قرار ذیل میباشد: ۱ نصیب الله ولد بادام تگاب وظیفه اربکی ۲ […]

بر اساس خبر, ۴ کارمند اداره مزدور در ولسوالی های نجراب وتگاب ولایت کاپیسا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند.
واسامی آنان قرار ذیل میباشد:
۱ نصیب الله ولد بادام تگاب وظیفه اربکی
۲ فریدالله ولد اله جان تگاب وظیفه اربکی
۳ ذکرالله ولد وزیرگل نجراب وظیفه اربکی
۴ بختیار ولد گل محمد تگاب وظیفه اردو
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.