کاپیسا: ۳ عسکرمزدور در تگاب کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک گزمه عساکر اداره مزدور  درمنطقه شیرخیل ولسوالی تگاب ولایت کایپسا حمله کردند و۲ عسکرمزدور کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک گزمه عساکر اداره مزدور  درمنطقه شیرخیل ولسوالی تگاب ولایت کایپسا حمله کردند و۲ عسکرمزدور کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.