کاپیسا: ۲ کارمند ادراه مزدور در تگاب با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، ۲ کارمند ادراه مزدور  در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند. کارمندان متذکره هریک نعیم جان فرزند محمد دل وهمایون فرزند پتنگ باشنده گان قریه شلوتی وکرم خیل  بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد […]

بر اساس خبر، ۲ کارمند ادراه مزدور  در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند.

کارمندان متذکره هریک نعیم جان فرزند محمد دل وهمایون فرزند پتنگ باشنده گان قریه شلوتی وکرم خیل  بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.