کاپیسا: ۲ عسکر اداره مزدور در اله سای به مجاهدین پیوستند

بر اساس خبر, ۲ عسکر اداره مزدور بنام های خان الله فرزند عبدالروف ومحمد اسحاق فرزند محمد اسماعیل در مربوطات ولسوالی اله سای ولایت کاپیسا بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.

بر اساس خبر, ۲ عسکر اداره مزدور بنام های خان الله فرزند عبدالروف ومحمد اسحاق فرزند محمد اسماعیل در مربوطات ولسوالی اله سای ولایت کاپیسا بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.